<big id="3fpht"><progress id="3fpht"><meter id="3fpht"></meter></progress></big>

     <noframes id="3fpht"><progress id="3fpht"><progress id="3fpht"></progress></progress>

     Komora klimatyczna do sta?ej temperatury i wilgotno?ci

     Czym jest komora klimatyczna do testów stabilno?ci?

     Definicja

     Komory klimatyczne, nazywane równie? komorami do badań klimatycznych, spe?niaj? okre?lone warunki wykonywania testów stabilno?ci ró?nych materia?ów. W komorze klimatycznej mo?na symulowa? ró?ne temperatury i wilgotno??. W przypadku niektórych próbek istotne znaczenie ma równie? symulacja ?wietlna.

     Bardzo ogólnie komory klimatyczne mo?na podzieli? na komory klimatyczne do testów stabilno?ci i komory dynamicznych zmian klimatycznych. Komór klimatycznych do testów stabilno?ci u?ywa si? cz?sto do d?ugookresowych badań stabilno?ci, podczas których utrzymuj? one temperatur? i wilgotno?? na ?ci?le okre?lonym poziomie. W komorach dynamicznych zmian klimatycznych mo?na realizowa? programy ramowe, podczas których temperatura i wilgotno?? zmieniaj? si? automatycznie ze zdefiniowan? cz?stotliwo?ci?.

     Komory klimatyczne do testów stabilno?ci znajduj? zastosowanie w przemy?le i badaniach. U?ywa ich si? tam do testów wytrzyma?o?ciowych na próbkach, badania materia?ów, testów starzenia si?, d?ugookresowych testów stabilno?ci oraz przechowywania w ?ci?le okre?lonych warunkach.

     Sta?a komora klimatyczna Model KBF

     Nawil?acz parowy i inne wa?ne elementy komory klimatycznej

     Budowa

     Komora klimatyczna do testów stabilno?ci jest zbudowana z wielu elementów, które poprzez wspó?dzia?anie musz? zapewni? stabilne warunki temperatury, wilgotno?ci i niekiedy równie? o?wietlenia. Komory klimatyczne s? dost?pne w bardzo licznych wariantach – ich wielko?? zaczyna si? od kompaktowych komór ustawianych na sto?ach laboratoryjnych i poprzez komory na kó?kach o wysoko?ci cz?owieka si?ga do du?ych komór klimatycznych, do których mo?na wchodzi?. Podstawowe znaczenie dla wiarygodno?ci testów ma precyzyjne rejestrowanie i zapisywanie danych przez ca?y czas prowadzonych badań.

      

     Efektywne wspó?dzia?anie komponentów i systemów komory klimatycznej

     • Systemy klimatyzacji i ch?odzenia s? do siebie optymalnie dostosowane i zapewniaj? równomiern? cyrkulacj? powietrza – równie? wzd?u? ?cian bocznych i przy ca?kowitym zape?nieniu wn?trza. Jednolite warunki klimatyczne dla wszystkich badanych materia?ów, niezale?nie od wielko?ci i ilo?ci próbek, maj? zasadnicze znaczenie zw?aszcza dla d?ugookresowych testów zgodnych ze standardami GLP lub GMP. Z regu?y to wydajny agregat spr??arkowy do ch?odzenia zapewnia mo?liwo?? testów w ekstremalnych warunkach klimatycznych i lokalizacyjnych, podczas gdy niezale?ne zabezpieczenie temperaturowe monitoruje warto?ci z wykorzystaniem alarmu optycznego i akustycznego.
     • Nawil?acz parowy jest sprz??ony z pozbawionym dryftu, pojemno?ciowym czujnikiem wilgotno?ci. Sterowany przez mikroprocesory system nawil?ania i osuszania zapewnia krótki czas reakcji, precyzyjne pomiary, krótki czas powrotu do zadanych warto?ci po otwarciu drzwi oraz zgodne ze standardem FDA wyniki testów. Nawil?acz parowy pod??cza si? do uk?adu zasilania wod?, który powinien umo?liwia? ?atw? obs?ug? (plug and play), a tak?e pod??czenie do zak?adowej instalacji wodnej albo te? zastosowanie rozwi?zania elastycznego, niezale?nego od umiejscowienia wodoci?gu i miejsca ustawienia urz?dzenia. 
      Wi?cej informacji na temat uk?adu zasilania wod? w rozdziale ?Wybór”.
     • Dzi?ki niezawodnemu systemowi regulacji wspó?pracuj?cemu z interfejsem HMI (interfejs cz?owiek-maszyna), mog?cym sk?ada? si? na przyk?ad z ekranu dotykowego, pracownicy prowadz?cy badania maj? wszystkie warto?ci pomiarowe jak na d?oni i mog? z ?atwo?ci? obs?ugiwa? komor? klimatyczn? do testów stabilno?ci. Poza tym system regulacji zapewnia dokumentowanie zmierzonych warto?ci, co jest obligatoryjne w standardach FDA, GLP i GMP. Cyfrowy rejestrator liniowy monitoruje warto?ci graniczne, zapewniaj?c maksymalne bezpieczeństwo procesowe.

     Zapraszamy do obejrzenia filmu o serii urz?dzeń BINDER KBF, który przedstawia budow? i zalety komór klimatycznych do testów stabilno?ci:

     289-18024-binder-kbf-climate-chamber

     W ramach zestawów Data Logger Kit BINDER oferuje zgodn? ze standardami GLP mo?liwo?? dokumentowania i walidacji, która opiera si? na pomiarach temperatury próbki w ró?nych pozycjach.

     Testy stabilno?ci i testy wytrzyma?o?ciowe w komorze klimatycznej

     Procedury testowe

     Aby móc wykorzysta? wyniki z testów stabilno?ci, musi istnie? gwarancja, ?e klimat pozostanie bez zmian w czasie badania. Nawet najmniejszy wp?yw otoczenia mo?e zafa?szowa? wyniki. Dlatego dzia?ania s?u??ce zapewnieniu wysokiej jako?ci komory klimatycznej do testów stabilno?ci maj? ogromne znaczenie dla ró?nego rodzajów testów stabilno?ci.

     4 podstawowe rodzaje testów stabilno?ci

     Aby móc optymalnie oceni? zachowanie próbek, przyj??y si? okre?lone formy testów stabilno?ci:

     • Badania d?ugookresowe: procedura s?u?y do obserwacji leków w warunkach rzeczywistych. Zale?nie od stref klimatycznych próbki poddaje si? testom przy okre?lonej temperaturze i wilgotno?ci wzgl?dnej. Podczas przechowywania w komorze klimatycznej do testów stabilno?ci regularnie bada si? substancje czynne. W zale?no?ci od konkretnej próbki test d?ugookresowy mo?e trwa? nawet kilka lat.
     • Testy stabilno?ci on-going: w tym przypadku bada si?, czy zachowanie jako?ci jest mo?liwe równie? po up?ywie terminu wa?no?ci. Przewodnik GMP nakazuje nieustanne analizowanie produktów, które znajduj? si? ju? na rynku, aby zapewni?, ?e jako?? leków nie obni?y?a si? po ich wprowadzeniu na rynek.
     • Przyspieszone testy trwa?o?ci: symuluj? przebieg starzenia leków w skróconych interwa?ach czasowych. W trakcie przy?pieszonego badania starzenia próbki s? poddawane dzia?aniu znacznie wy?szej temperatury. Dzi?ki temu mo?na na przyk?ad w ci?gu 6 tygodni doprowadzi? do stanu, jaki w warunkach normalnych jest mo?liwy do osi?gni?cia dopiero po up?ywie roku.
     • Testy wytrzyma?o?ciowe: test stabilno?ci w warunkach ekstremalnych, na przyk?ad przy temperaturze 60°C i wilgotno?ci wzgl?dnej 60%, przeprowadza si? zazwyczaj na pocz?tku badania stabilno?ci, aby zdecydowa?, która metoda kontroli b?dzie optymalna dla danych substancji czynnych. Test wytrzyma?o?ciowy zosta? dok?adnie opisany w wytycznej ICH Q1A. Tylko nieliczne komory klimatyczne do testów stabilno?ci s? w ogóle przystosowane do tego rodzaju procedur testowych. 
     Informacje, na jakie aspekty nale?y zwróci? uwag? przy wyborze komory klimatycznej do testów stabilno?ci, zamie?cili?my w naszym przewodniku dla kupuj?cych.

     Przewodnik dla kupujaych komory klimatyczne

     Komora klimatyczna w laboratorium: testy stabilno?ci leków i kosmetyków

     Obszary zastosowań

     Przemys? farmaceutyczny: testy stabilno?ci leków

     kbf-pharma

     Zanim leki uzyskaj? dopuszczenie do obrotu musz? spe?ni? ?ci?le okre?lone kryteria jako?ciowe. W tym celu przeprowadza si? szczegó?owe badania – mi?dzy innymi w komorze klimatycznej do testów stabilno?ci. Testy stabilno?ci prowadzone przez dok?adnie zdefiniowany czas s?u?? do okre?lenia terminu trwa?o?ci. Parametry stosowane podczas symulacji odpowiadaj? warunkom przechowywania w ?redniej temperaturze pokojowej od 8°C do 25°C. Po zakończeniu testu przeprowadza si? analiz? leku. Ilo?? substancji czynnej znajduj?cej si? jeszcze w leku nie mo?e by? przy tym mniejsza ni? 95%, w przeciwnym razie nale?y zmodyfikowa? termin wa?no?ci albo lek nie zostaje dopuszczony do obrotu.

     Przypadek szczególny: testy wytrzyma?o?ciowe w medycynie ratunkowej

     W przypadku medyny ratunkowej testy stabilno?ci w przeci?tnej temperaturze pokojowej nie oddaj? dok?adnej informacji o terminie przydatno?ci leków, poniewa? u?ywa ich si? równie? w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Leki musz? by? odporne na dzia?anie zarówno wysokiej, jak i niskiej temperatury. Dlatego wa?ne jest, aby w trakcie prowadzenia badań uwzgl?dni? zalecenia mi?dzynarodowego kongresu harmonizacji, w my?l których zwyk?e testy stabilno?ci nale?y uzupe?ni? o testy wytrzyma?o?ciowe w temperaturze +50°C, przy temperaturze ujemnej oraz temperaturze oscyluj?cej wokó? zera, a tak?e o nara?enie na dzia?anie skrajnego promieniowania UV. Tylko w taki sposób mo?na symulowa? przechowywanie leków w warunkach ?outdoor”.

     W zale?no?ci od modelu, oferowane przez firm? BINDER komory klimatyczne do testów stabilno?ci mo?na u?ywa? równie? do wymagaj?cych testów wytrzyma?o?ciowych i precyzyjnego sterowania dawk? ?wiat?a! Tutaj mo?na przej?? do Zestawienia produktów.

     Coraz wi?cej ludzi podró?uje do regionów tropikalnych lub arktycznych i równie? oni potrzebuj? niekiedy opieki medycznej. Dlatego wiedza na temat zachowań leków w ekstremalnych warunkach klimatycznych staje si? coraz wa?niejsza dla personelu medycznego.

     Analiza leków w ekstremalnych warunkach klimatycznych ma wa?ne znaczenie w nast?puj?cych dziedzinach:

     Turystyka

     Ekspedycje naukowe

     Wojskowo??

     Organizacje pomocy humanitarnej

     G?ównie w terenach górskich zespo?y ratunkowe dzia?aj? cz?sto przy temperaturach poni?ej zera. Dlatego tzw. testy wytrzyma?o?ciowe w komorze klimatycznej do testów stabilno?ci maj? niebotyczne znaczenie dla medycyny ratunkowej. Utlenianie, hydroliza i dekarboksylacja to reakcje chemiczne, które znacz?co skracaj? termin wa?no?ci leków w ekstremalnych warunkach klimatycznych i nas?onecznienia. Za pomoc? testów wytrzyma?o?ciowych mo?na okre?li?, czy dany lek jest bardziej lub mniej odporny na oddzia?ywanie warunków otoczenia.

     Wraz z up?ywem czasu maleje stopniowo skuteczno?? dzia?ania ka?dego leku. Dla stwierdzenia, czy w normalnych warunkach przechowywania – na przyk?ad w szpitalu lub prywatnej apteczce domowej – nie zostanie przekroczona krytyczna granica, decyduj?ce znaczenie maj? badania d?ugookresowe lub (w zale?no?ci od substancji czynnej) przyspieszone testy trwa?o?ci.

     Testy stabilno?ci stosowane do produktów kosmetycznych

     Testy stabilno?ci Kosmetyki

     Konsumenci, sprzedawcy i wytyczne formu?uj? wysokie wymagania jako?ciowe w stosunku do preparatów kosmetycznych. Decyduj?ce znaczenie ma przy tym badanie stabilno?ci danego produktu, które pozwala wyci?gn?? precyzyjne wnioski na temat czynników istotnych dla zdrowia.

     Badanie stabilno?ci w komorze klimatycznej do testów stabilno?ci odbywa si? w ?ci?le zdefiniowanych warunkach (temperatura, wilgotno?? wzgl?dna i na?wietlenie) i pokazuje, jak zachowuje si? dany sk?adnik w trakcie okre?lonego czasu. Wyniki badań pozwalaj? ustali? trwa?o?? i zdefiniowa? zalecenia dotycz?ce przechowywania produktu kosmetycznego.

     Tylko niezmienne parametry analityczne i dok?adne zaplanowanie badań pozwala precyzyjnie stwierdzi?, czy dany produkt lub sk?adnik zachowa swoje w?a?ciwo?ci w okre?lonych warunkach przechowywania przez ca?y okres deklarowanej trwa?o?ci

     W zwi?zku ze zmieniaj?cymi si? warunkami klimatycznymi wa?nym kryteriów w planowaniu badań stabilno?ci s? równie? docelowe rynki produktów kosmetycznych. Jako przewodnik mog? s?u?y? w tym przypadku wytyczne ICH Q1A-Q1F.

     Testy przechowywania preparatów w komorze klimatycznej do testów stabilno?ci

     W przeciwieństwie do badań stabilno?ci brak jest okre?lonych norm mi?dzynarodowych do prowadzenia testów przechowywania. Poszczególne firmy same definiuj? parametry testów przechowywania, maj?ce na celu dok?adn? ocen? jako?ci.

     W odniesieniu do kosmetyków w sztyfcie przyj??a si? na przyk?ad procedura testowa, która polega na przechowywaniu sztyftów przez okres dwunastu tygodni w temperaturze mi?dzy 5°C a 50°C. Nast?pnie przeprowadza si? kolejne testy, przede wszystkim na samym rdzeniu sztyftu.

     Dla producentów wi???ce s? przy tym zalecenia GMP dla bran?y kosmetycznej, które definiuj? wszystkie etapy wytwarzania w procesie produkcji kosmetyków.

     Przypadek szczególny w przemy?le kosmetycznym:
     badania stabilno?ci in-use

     Ta forma badań koncentruje si? na u?ytkownikach produktów kosmetycznych. W przypadku badań stabilno?ci in-use przed ich rozpocz?ciem próbki s? otwierane i pobiera si? z nich pewn? ilo??, jak to ma miejsce podczas normalnego u?ywania produktu. Po zbadaniu stabilno?ci przeprowadza si? analizy chemiczne i mikrobiologiczne, które s? podstaw? do okre?lenia trwa?o?ci in-use. Ten rodzaj testów jest opisany w wytycznej Europejskiej Agencji Leków EMA CPMP/QWP/2934/99.

     Komory klimatyczne w przemy?le spo?ywczym

     Komory klimatyczne Przemys? spo?ywczy

     Generalny trend w przemy?le spo?ywczym odchodzi od substancji sztucznych na rzecz substancji naturalnych. Wyzwanie stoj?ce przed producentami artyku?ów spo?ywczych polega na okre?leniu trwa?o?ci, któr? nale?y zweryfikowa? w warunkach rzeczywistych. Taka procedura stawia producentów przed niebagatelnym wyzwaniem, poniewa? musz? oni nieustannie wprowadza? na rynek nowe produkty, aby zachowa? konkurencyjno??. Pod tak? presj? czasu cz?sto nie ma mo?liwo?ci sprawdzenia minimalnej trwa?o?ci w warunkach rzeczywistych. Rozwi?zaniem w takiej sytuacji s? przyspieszone testy trwa?o?ci, które stanowi? po?redni? metod? pomiaru stabilno?ci produktu i w porównaniu z badaniami d?ugookresowymi s? mniej kosztowne i czasoch?onne.

     W komorach klimatycznych do testów stabilno?ci mo?na bada? artyku?y spo?ywcze przy ró?nej temperaturze, wilgotno?ci i w ci?gu ró?nych okresów. Testy fotostabilno?ci zapewniaj? dodatkowo pomiar wp?ywu ?wiat?a na okre?lone artyku?y spo?ywcze. Stabilno?? produktów, odcień barwy i termin przydatno?ci do spo?ycia nale?y rozpatrywa? równie? z uwzgl?dnieniem warunków klimatycznych danego kraju.

     Testy stabilno?ci w przemy?le opakowań

     Badania stabilno?ci Pakowanie

     Badanie jako?ci i w?a?ciwo?ci papieru pomaga producentom dokona? w?a?ciwego wyboru materia?u na opakowania. Wytrzyma?o?? papieru i innych materia?ów opakowaniowych mo?na bada? w komorze klimatycznej do testów stabilno?ci, przy czym badania te s?u?? przede wszystkim sprawdzeniu odporno?ci na starzenie, tak zwanemu testowi T544. W ramach testu papier poddaje si? dzia?aniu szczególnie wysokiej temperatury i wilgotno?ci powietrza, aby podczas symulacji testowej sprawdzi?, czy dany typ papieru nadaje si? na przyk?ad do d?ugookresowej archiwizacji. Jako?? papieru mo?na rozpatrywa? pod k?tem nast?puj?cych w?a?ciwo?ci: po?ysk, grubo??, przepuszczalno?? ?wiat?a, odporno?? na zginanie i wytrzyma?o?? na rozerwanie.

     Nowe zastosowanie dla komory klimatycznej – delaminacja

     Zastosowanie komory klimatycznej

     Obs?uga urz?dzeń oparta na intensywnym dotykaniu znajduje coraz szersze zastosowanie w bran?y motoryzacyjnej. W przesz?o?ci zdarza?o si? jednak wielokrotnie, ?e folie dotykowe nie zdawa?y egzaminu podczas testu klimatycznego, poniewa? w warstwie granicznej tworzy?y si? p?cherze. W takim przypadku jedynym rozwi?zaniem mo?e by? u?ycie innej substancji klej?cej, na przyk?ad plazmy atmosferycznej. Warstwy sklejonej folii podaje si? testowi wytrzyma?o?ciowemu, który symuluje zachowanie d?ugookresowe w zaostrzonych warunkach ?rodowiskowych. Przyczepno?? po??czeń klejowych bada si? w ramach 100-godzinnego przechowywania klimatyzacyjnego przy temperaturze 85°C i wilgotno?ci wzgl?dnej 85%.

     Mi?dzybran?owy punkt zwrotny - additive manufacturing

     produkcja uzupe?niaj?ca

     Additive manufacturing, znany równie? pod poj?ciem druku 3D, stanowi rynek, który w najbli?szych latach b?dzie si? intensywnie rozwija? i zrewolucjonizuje produkcj?. W tej chwili trwaj? badania nad materia?ami do druku 3D, które b?d? w stanie wytrzyma? temperatur? ponad 100°C bez odnoszenia uszkodzeń. Ju? dzisiaj bada si? w komorach klimatycznych przy temperaturze 75 do 80°C odporno?? na odkszta?cenie cieplne produktów wytworzonych technologi? druku 3D. Jednocze?nie trwaj? prace nad specyficznymi normami dla testów stabilno?ci.

     Wymagania stawiane komorom klimatycznym: wytyczne ICH Q1A(R2), Q1B(R2) oraz FDA 21 CFR cz??? 11 Richtlinien

     Wytyczne

     Bezpieczeństwo leków jest podstaw? zapewnienia globalnej ochrony pacjentów. Wielkim wyzwaniem w zakresie badania leków jest rozwijaj?ca si? globalizacja. Problem nie dotyczy jednak tylko nauk biologicznych, ale równie? wiele innych bran?. Ich produkty musz? odpowiada? standardom obowi?zuj?cym na ca?ym ?wiecie i gwarantowa? odpowiedni? jako?? w ka?dych warunkach. W krajach docelowych obowi?zuj? ró?ne ustawy i regulacje dotycz?ce certyfikacji i kontroli przeprowadzanych przez urz?dy nadzoru.

     W celu ujednolicenia standardów na ca?ym ?wiecie wprowadzono mi?dzy innymi globalne zasady ?Dobrej Praktyki Laboratoryjnej” (GLP). Gwarantuje ona wiarygodno?? danych, a tak?e honorowanie tych danych na arenie mi?dzynarodowej. K?adzie si? przy tym nacisk przede wszystkim na mo?liwo?ci weryfikacji i potwierdzenia ?ród?a, podzia? odpowiedzialno?ci i kwestie przechowywania danych.

     Potrzebujesz zestawienia wszystkich najwa?niejszych kryteriów GLP? Zapraszamy do pobrania listy kontrolnej GLP przygotowanej przez firm? BINDER:

     Dobra Praktyka Laboratoryjna

     Testy stabilno?ci nowych substancji czynnych i produktów w my?l wytycznej ICH Q1A(R2) oraz testy fotostabilno?ci zgodne z Q1B(R2) generuj? istotne dane, potrzebne do z?o?enia wniosku o aprobat? we w?a?ciwych instytucjach ochrony zdrowia. Na naszym blogu w artykule ?Komory klimatyczne do testów stabilno?ci w bran?y farmaceutycznej” wyja?niamy kryteria, które maj? zasadnicze znaczenie dla testów stabilno?ci przeprowadzanych wed?ug wytycznych ICH lub innych zaleceń mi?dzynarodowych b?d? wewn?trzzak?adowych.

     Komory klimatyczne do testów stabilno?ci s? najwa?niejszym narz?dziem w przeprowadzaniu badań leków. Przebieg takich badań zosta? opisany w wytycznych Q1A(R2) oraz Q1B.

     Wi?cej informacji na ten temat mo?na znale?? na naszej stronie Opcje i akcesoria. Wydajno?? poszczególnych komór klimatycznych do testów stabilno?ci znacz?co si? od siebie ró?ni. Niektóre modele spe?niaj? nie tylko wszystkie warunki klimatyczne okre?lone w wytycznych ICH, lecz tak?e warunki pi?ciu stref klimatycznych od I do IVb. Tego typu modele gwarantuj? wyj?tkowo elastyczne mo?liwo?ci zastosowania, a w razie potrzeby mog? s?u?y? jako uniwersalne komory zapasowe. O tym, czym nale?y si? kierowa? przy wyborze w?a?ciwej komory klimatycznej do testów stabilno?ci, piszemy w nast?pnym rozdziale.

     Kryteria pomagaj?ce w walidacji w?a?ciwej komory klimatycznej

     Wybór

     Komory klimatyczne do testów stabilno?ci s? w wielu bran?ach nieodzowne do badania zachowań materia?ów. W odniesieniu do jako?ci próbek w okre?lonych warunkach temperatury, wilgotno?ci i o?wietlenia dostarczaj? precyzyjnych danych pomiarowych, które s? niezb?dne do uzyskania dopuszczenia nowych produktów do obrotu.

     Precyzyjna regulacja temperatury

     Bezb??dna ocena parametrów materia?u jest mo?liwa tylko przy zachowaniu niezmiennej temperatury przez d?u?szy okres.

     Kontrola o?wietlenia i jednorodne rozproszenie ?wiat?a

     W przypadku testów fotostabilno?ci ca?a komora wewn?trzna powinna by? równomiernie o?wietlona z wywa?onym stosunkiem promieniowania UVA i ?wiat?a naturalnego

     Aktywne nawil?anie i osuszanie

     Nale?y postawi? na mo?liwie elastyczne rozwi?zania z bezpo?rednim pod??czeniem do instalacji wodnej lub bez niego. W przypadku nawil?ania parowego wa?ny jest równie? krótki czas reakcji.

     ?atwo?? obs?ugi

     Ca?a komora wewn?trzna powinna by? ?atwo dost?pna i znajdowa? si? na poziomie klatki piersiowej, aby umo?liwia? ?atwe umieszczanie próbek.

     Dok?adny pomiar i protoko?owanie

     Oboj?tnie, czy to b?dzie wewn?trzny system rejestrowania danych pomiarowych czy te? niezale?ny system pomiarowy – obydwa rozwi?zania musz? dostarcza? wiarygodnych wyników, które w nast?pnym etapie b?dzie mo?na ?atwo analizowa?.

     W?a?ciwa komora klimatyczna do testów klimatycznych, badania materia?ów i testy stabilno?ci

     Wniosek

     Porównanie testów warunków skrajnych

      

     Tylko nieliczne komory klimatyczne do testów stabilno?ci nadaj? si? równie? do testów wytrzyma?o?ciowych. W przypadku wielu badań absolutnie niezb?dne okazuje si? stosowanie wyj?tkowo wysokich temperatur. Powy?szy wykres przedstawia szeroki zakres temperatury i wilgotno?ci komór klimatycznych BINDER do testów stabilno?ci w porównaniu z innymi producentami.

     Ka?dy element komory klimatycznej do testów stabilno?ci – od jednostki ch?odz?cej po czujniki – ma do spe?nienia okre?lone zadanie i powinien odpowiada? okre?lonym standardom jako?ciowym. Etapy badania materia?ów i leków trwaj? cz?sto kilka dni lub tygodni. Niespodziewane awarie mog? szybko przemieni? si? w pu?apk? kosztow?.

     Dlatego nale?y postawi? na jako??: podczas oceny komory klimatycznej do testów stabilno?ci warto kierowa? si? powy?szymi kryteriami, co pozwoli wybra? w?a?ciwy model dla danego zastosowania!

     Niezmienn? temperatur?, wilgotno?? i nat??enie ?wiat?a mo?na zapewni? tylko, u?ywaj?c niezmiennej jako?ci.

     Zapytanie o produkt – komora klimatyczna do testów stabilno?ci 

     Masz pytania dotycz?ce konkretnego produktu? Nasi eksperci ch?tnie s?u?? porad?!

     Moje dane

     四虎影视1304t